[ut.chinese] Looking for a friend

chenz@me.utoronto.ca (Zhuohui Chen) (01/18/90)

Attention to: Liu, Jin
Wei Li, your classmate in Dalian would like contact you. 

hui@white.toronto.edu (Hui Li) (02/06/90)

Peng Jian  (in Oxford) is looking for his classmate 

    Mr Zhao Xiao-lei    
   
  (from Beijing University majoring Technical Physics)

If anybobody knows Mr. Zhao, please call me at 978-6986 or 598-1616, or
email me at hui@white.toronto.edu.  Thanks in advance.